Kõik raportid / Esileht
Nutikas spetsialiseerumine

Nutikas spetsialiseerumine

Nutikas spetsialiseerumine on üle-Euroopaline projekt, mille eesmärgiks on tõsta riikides ja regioonides innovaatilisuse taset ettevõtluses. Arengufond on Eestis nutika spetsialiseerumise analüüsi ja rakendamist vedanud, eesmärgiga parandada Eesti ettevõtluse ja teaduse koostööd.
14.06.2016

Nutika spetsialiseerumise lähenemine Eestis

Nutika spetsialiseerumise esimese laine protsessi aastatel 2012-2015 Eestis võtab kokku analüüsidokument, mis on koostatud Eesti Arengufondi ja Eesti Rakendusuuringute keskuse CentAR koostööna. Dokument annab sünteesitud ja kontsentreeritud kokkuvõtte NS-i filosoofiast koos taustainformatsiooniga algallikatele ning toob välja mõningaid soovitusi teise laine NS-protsessiks koos kasuliku kokkuvõttega senistest õppetundidest.


28.01.2016

Demograafiline mõju ravikindlustussüsteemi jätkusuutlikkusele

Elanikkonna vananemine arenenud riikides paneb riigid silmitsi erinevate uute väljakutsetega. Demograafiline puudujääk moodustab ligi veerandi tänasest ravikindlustuse mahust järgneva 25 aasta jooksul. Riiklikul tasemel on oluline muutuseid juhtida nii tööturu, tööjõupoliitika, innovatsiooni- ja ettevõtluse, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemides. Lähteanalüüs mõttepaberina on koostatud koostöös Eesti Rakendusuuringute Keskusega CentAR.
24.11.2015

Globaalne ettevõtlusmonitooring 2014 Eesti raport

2014 aasta andmete kohaselt on ettevõtluse hoog raugemas. Ettevõtetega alustajaid on jäänud võrreldes aasta varasemaga oluliselt vähemaks ja sellist trendi on oodata ka järgmistel aastatel, sest vaid iga kümnes plaanib ettevõtlusega alustada.

14.04.2015

Kommentaarid Kitsingu (2015)* Nutika Spetsialiseerumise analüüsile

Käesolev analüüs on ajendatud täiendavast analüüsist, mille koostas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Nutika Spetsialiseerumise (edaspidi NS) algsetele analüüsidele. Käesoleva analüüsi koostas Centari analüütik Indrek Seppo ning selle peamine ülesanne oli määratleda esialgse Eesti Arengufondi koostatud NS analüüside ja MKM-i analüüside tulemuste erisuste allikad. Peamise tulemusena on toodud see, et mõlema analüüsi metoodikas on vajakajäämisi ning edasine diskussioon jõuaks juba akadeemilise diskussiooni tasemele, mis aga oma olemuselt NS-ga seotud ministeeriume edasi ei aita. Selleks, et edaspidi selliseid diskussioone vältida, on EAF kokku kutsunud NS metoodikatöörühma, mille peamine eesmärk on kasvualade valiku meetodi määratlemine ja selles kokku leppimine.
26.02.2015

Eesti asub “Äritegevuse lihtsuse” indeksis 17. kohal ning “Globaalse konkurentsivõime” indeksis 29. kohal

25. märtsil tutvustati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis “Äritegevuse lihtsuse” ning “Globaalse konkurentsivõime” indeksid.

Tutvustusüritusel tehtud ettekanded on saadaval siin:
Marje Josing (Eesti Konjuktuuriinstituut) – Eesti konkurentsivõime
Caroline Rute (Eesti Arengufond) – Eesti Maailmapanga äritegevuse lihtsuse indeksis
Dmitri Jegorov (Rahandusministeerium) – Maksukeskkonna konkurentsivõimest ja arenguvajadustest
Kai Härmand, Indrek Niklus (Justiitsministeerium) – Ettevõtja õigus 2.

02.02.2015

Nutika spetsialiseerumise stipendiumiprogrammi oodatavad mõjud

Nutika spetsialiseerumise stipendiumiprogrammi kavandamise ning oodatavate mõjude prognoos on koostatud koostöös Rakendusuuringute keskusega Centar. Stipendiumiprogrammi mõju võimendamiseks on oluline see siduda teiste meetmetega, kuid eriti grupistipendiumide ning intedistsiplinaarse kraadiõppe soodustamisega.
12.11.2014

Globaalne Ettevõtluse Arendamise Indeks

Global Entrepreneurship Development Index (GEDI) uuringu Eesti raport keskendub Eesti ettevõtluse ökosüsteemi kui terviku analüüsile. GEDI rahvusvaheline uuring tõi välja pudelikaelad, mis takistavad ettevõtluse täispotentsiaali avaldumist ning ühtlasi pakkus välja ka muudatusettepanekud nende probleemikohtade leevendamiseks.
12.11.2014

Globaalne ettevõtlusmonitooring 2013 Eesti raport

Valminud on Globaalse Ettevõtlusmonitooringu (GEM) 2013 aasta Eesti raport. GEM on maailma suurim iga-aastane ettevõtlusaktiivsust ja -hoiakuid vaatlev uuring, tähistades sel aastal oma 15. sünnipäeva. Alates projekti algusest on uuringut läbi viidud kokku 104 majanduspiirkonnas ja praegu esindab see ühtekokku 75% kogu maailma rahvastikust. Eesti osaleb projektis 2012. aastast ning käesolev raport on järjekorras teine.
19.06.2013

Nutikas spetsialiseerumine – kitsaskohtade ja uute võimaluste analüüs

Valminud on teine osa nutika spetsialiseerumise analüüsist, mis keskendub praktilistele soovitustele ja meetmetele, kuidas üle saada Eesti innovatsiooni pärssivatest kitsaskohtadest.
20.02.2013

Nutika spetsialiseerumise kvalitatiivne analüüs

Käesolevaga avalikustame nutika spetsialiseerumise kvalitatiivse analüüsi. Selle käigus on leitud konkreetsemad valdkonnad, milles Eesti puhul on innovatsiooniks kõige suuremad võimalused.